×
SZUKAJ

Czy Bóg jest teraz obecny w moim życiu?

Kiedy podejmujesz decyzję zaproszenia Jezusa do swojego życia, ważne jest, abyś znał odpowiedź na pytanie: „czy Bóg naprawdę mnie usłyszał?”. Tak. W 1 J 5:14 (Pierwszy List Św. Jana, rozdział piąty, werset czternasty) czytamy: „Ufność, którą w Nim pokładamy, polega na przekonaniu, że wysłuchuje On wszystkich naszych próśb zgodnych z Jego wolą”. Jezus obiecał, że jeśli Go o to poprosimy, stanie się częścią naszego życia.

W Ap 3:20 (Apokalipsa Św. Jana, rozdział trzeci, werset dwudziesty) Jezus mówi: „Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną”. Czy otworzyłeś drzwi swojego serca przed Jezusem? Jeśli tak, co Bóg obiecuje w takiej sytuacji? Czy On próbowałby cię zwieść?

W J 6:37 (Ewangelia wg Św. Jana, rozdział szósty, werset trzydziesty siódmy) Jezus mówi: „Wszystko, co Mi daje Ojciec, do Mnie przyjdzie, a tego, który do Mnie przychodzi, precz nie odrzucę”. Natomiast w J 10:27-29 (Ewangelia wg Św. Jana, rozdział dziesiąty, wersety dwadzieścia siedem do dwadzieścia dziewięć) mówi: „Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca”.

Jezus umarł na krzyżu za nasze grzechy, aby nie stały na drodze naszej relacji z Nim. Nie jest Mu wszystko jedno, czy będziemy żyć w bliskości z Nim, czy nie. Wiele uczynił, aby taka relacja w ogóle była możliwa. Jezus wziął na siebie nasze grzechy, a w zamian okrył nas swoją sprawiedliwością, oferując nam pełne przebaczenie i swoją akceptację. Aby mieć relację z Bogiem nie musimy Mu udowadniać, że już jesteśmy wystarczająco dobrzy czy wykonywać mnóstwa obrzędów i rytuałów religijnych. Nie musimy Go też o to błagać przez długie lata. To Bóg sprawił, że możemy mieć relację z Nim. Dlatego przychodzimy przed Jego oblicze dzięki temu, co On uczynił, a nie dzięki naszym działaniom. Zapłacił karę za nasze grzechy, aby móc wybaczyć nam i stać się częścią naszego życia. W 1P 3:18 (Pierwszy List Św. Piotra, rozdział trzeci, werset osiemnasty) czytamy: „Chrystus bowiem również raz umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić; zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia Duchem”.

Kiedy ktoś zaprasza Jezusa do swojego życia, otwiera drzwi na oścież: „Boże, pragnę relacji z Tobą. Chcę byś był obecny w moim życiu; weź je i zrób ze mną co chcesz”. Jest to decyzja, by Bóg był jego Bogiem, Panem jego życia.
Jeśli podjąłeś taką decyzję, warto wiedzieć, co sam Bóg mówi teraz o twojej relacji z Nim:

 • Między Tobą a Bogiem panuje pokój:
  „Dostąpiwszy więc usprawiedliwienia przez wiarę, zachowajmy pokój z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa” (Rz 5:1).

 • Stałeś się dzieckiem Boga:
  „Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego […]” (J 1:12).

 • Nie żyjesz już w ciemności:
  „Niegdyś bowiem byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu: postępujcie jak dzieci światłości!” (Ef 5:8).
  „On uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie - odpuszczenie grzechów” (Kol 1:13,14).

 • Otrzymałeś przebaczenie:
  „Wszyscy prorocy świadczą o tym, że każdy, kto w Niego wierzy, przez Jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów” (Dz 10:43).
  „W Nim mamy odkupienie przez Jego krew - odpuszczenie występków, według bogactwa Jego łaski” (Ef 1:7).
  „W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy” (1J 4:9,10).

 • Otrzymałeś życie wieczne:
  „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto słucha słowa mego i wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie na sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia” (J 5:24).
  „A świadectwo jest takie: że Bóg dał nam życie wieczne, a to życie jest w Jego Synu. Ten, kto ma Syna, ma życie, a kto nie ma Syna Bożego, nie ma też i życia. O tym napisałem do was, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne” (1 J 5:11-13).

 • Otrzymałeś pieczęć Ducha Świętego:
  „W Nim także i wy usłyszawszy słowo prawdy, Dobrą Nowinę waszego zbawienia, w Nim również uwierzyliście i zostaliście naznaczeni pieczęcią Ducha Świętego, który był obiecany” (Ef 1:13).

 • Rozpoczynasz odkrywanie pełni Bożej miłości do ciebie:
  „Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami. Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna” (J 15:7-11).

Jak pogłębiać relację z Bogiem?

Aby umocnić swoją relację z Bogiem spędzaj czas na poznawaniu Go przez Jego Słowo (Biblię), prosząc, aby objawiał się tobie i budował relację między wami. Najlepiej zacząć czytanie Pisma Świętego od Ewangelii wg Św. Jana.

Czuj się swobodnie w rozmowie z Bogiem. Pismo Święte zachęca nas: „O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem! A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie” (Flp 4:6,7).