×
SZUKAJ

Jak być pewnym wieczności w niebie?

Poniżej znajdziesz wersety biblijne na temat nieba i życia wiecznego.

Skąd możesz wiedzieć, że masz zapewnioną wieczność w niebie? Czy to w ogóle jest możliwe? Tak. Biblia mówi, że zbawienie jest darem, a nie zasługą.

Życie wieczne to relacja z Jezusem, która zaczyna się teraz na ziemi i trwa bez końca po śmierci fizycznego ciała. Więź ta polega na uznaniu Jezusa za Boga, pójściu za Nim i umożliwieniu Mu kierowania naszym życiem.

Obecność w niebie nie zależy od doskonałości twojego życia ani od twojej wartości. Jezus zapłacił za wszystkie grzechy na krzyżu i zaoferował ci całkowite przebaczenie. Otrzymasz je, gdy w Niego uwierzysz.

Czy wszyscy automatycznie otrzymują życie wieczne, skoro Jezus umarł za każdego człowieka? Nie. Kiedy ktoś oferuje ci prezent, dopiero gdy go przyjmiesz, jest twój. Zbawienie jest bezcennym darem i nie można na nie zasłużyć. Pochodzi z łaskawego serca Boga. Twoją odpowiedzialnością jest po prostu je przyjąć.

Bóg za darmo oferuje życie wieczne, ponieważ Jezus, umierając na krzyżu za nasze grzechy, otworzył nam drzwi do Ojca. Aby po śmierci trafić do nieba, trzeba stać się Bożym dzieckiem, czyli narodzić się na nowo. Wydarzy się to, gdy przyjmiesz Jezusa jako Zbawiciela i Pana. Zbawiciela, czyli tego, kto uratował cię od potępienia. Pana, czyli tego, komu dobrowolnie oddajesz się na służbę na całą wieczność.

Zwróć uwagę na to, co mówi Pismo Święte na temat życia wiecznego. Następujące zdania zostały wypowiedziane przez Jezusa.

„Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.”1

„Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne…”2

„Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto słucha słowa mego i wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie na sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia.”3

„Troszczcie się nie o ten pokarm, który ginie, ale o ten, który trwa na wieki, a który da wam Syn Człowieczy; Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec.”4

„To bowiem jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne.”5

„Zaprawdę powiadam wam, kto wierzy, ma życie wieczne”6

„Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki.”7

„Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie.”8

„aby mocą władzy udzielonej Mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne wszystkim tym, których Mu dałeś. A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa.”9

„Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego.”10

Poniższe wypowiedzi pochodzą od uczniów Jezusa - Apostołów Jana i Pawła.

„Aby jak grzech zaznaczył swoje królowanie śmiercią, tak łaska przejawiła swe królowanie przez sprawiedliwość wiodącą do życia wiecznego przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego.”11

„Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.”12

„Lecz dostąpiłem miłosierdzia po to, by we mnie pierwszym Jezus Chrystus pokazał całą wielkoduszność jako przykład dla tych, którzy w Niego wierzyć będą dla życia wiecznego.”13

„w nadziei życia wiecznego, jakie przyobiecał przed wiekami prawdomówny Bóg.”14

„Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił.”15

„Gdy zaś ukazała się dobroć i miłość Zbawiciela, naszego Boga, do ludzi, nie ze względu na sprawiedliwe uczynki, jakie spełniliśmy, lecz z miłosierdzia swego zbawił nas przez obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy, usprawiedliwieni Jego łaską, stali się w nadziei dziedzicami życia wiecznego.”16

„A obietnicą tą, daną przez Niego samego, jest życie wieczne.”17

„Bóg dał nam życie wieczne, a to życie jest w Jego Synu. Ten, kto ma Syna, ma życie, a kto nie ma Syna Bożego, nie ma też i życia. O tym napisałem do was, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. ”18

(1) J 3,16 (2) J 3,36 (3) J 5,24 (4) J 6,27 (5) J 6,40 (6) J 6,47 (7) J 10,28 (8) J 11,25 (9) J 17,2-3 (10) J 20,31 (11) Rz 5,21 (12) Rz 6,23 (13) 1 Tm 1,16 (14) Tt 1,2 (15) Ef 2,8-9 (16) Tt 3,4-7 (17) 1 J 2,25 (18) 1 J 5,11-13