×
SZUKAJ

Dlaczego nie musimy słuchać podszeptów Szatana?

Był początek stycznia. Wróciłam właśnie do domu po kilku konferencjach, na które byłam zaproszona, jako prelegent. Obudziłam się tego dnia zniechęcona i przygnębiona. Moją głowę wypełniały myśli typu: „Moje życie się skończyło. Najlepsze dni już za mną. W ogóle nie czuję Bożej miłości.” Dlaczego miałam takie myśli? Skąd one się wzięły? I co najważniejsze – jak się ich pozbyć? Pod koniec dnia miałam się dużo lepiej, wypełniała mnie nadzieja i pozytywne emocje. Skąd jednak ta zmiana? Tym właśnie chcę się z tobą teraz podzielić, abyś i ty mógł odnosić zwycięstwo w duchowej walce ze strachem i zniechęceniem.

W ciągu długich lat pracy jako misjonarka, nauczyłam się, że mamy duchowego wroga. Nie widać go, ale on istnieje. 1P 5:8,9 mówi: „Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży szukając kogo pożreć. Mocni w wierze przeciwstawcie się jemu!”. Przeciwstawiamy się mu więc, stanowczo biorąc Boga za słowo.

Kim jest Szatan?

Kim właściwie jest Szatan? Pismo Święte nazywa go „Złym”. Nie jest on przeciwieństwem Boga, ponieważ dobry Bóg nie ma swojego złego odpowiednika, który byłby Mu równy – nie istnieje ktoś o tej samej sile i pozycji. Nie ma drugiego takiego, jak Bóg. Szatan jest jedynie aniołem, który podlega Bożemu sądowi. Szatan próbuje zyskać władzę nad chrześcijanami, jednak Biblia wyraźnie mówi: „[...] większy jest Ten, który w was jest, od tego, który jest w świecie” (1 J 4:4).

Pismo Święte nazywa Szatana oskarżycielem, oszczercą, ojcem kłamstwa, mordercą, oszustem, przeciwnikiem. Paweł pisze w Liście do Efezjan: „Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich” (Ef 6:12). Coś stara się nam z całych sił przeszkodzić. W 2Kor 2:11 Paweł napisał, że nie ignorował knowań Szatana. My również nie powinniśmy.

Z drugiej strony, nie musimy się go obawiać. Nie polecam skupiania się na złu, chociaż istnieje. Chciałabym za to, żebyś wiedział, że będąc w Chrystusie jesteś zwycięzcą. To prawda i gwarancja bezpieczeństwa, których nikt ci nie odbierze.

Jaką strategię stosuje Szatan? Co robi? Szatan chce nas przede wszystkim oszukać – sprawić, by kłamstwo wyglądało, jak najprawdziwsza prawda. To właśnie jest zwodzenie. Dr Neil Anderson z organizacji „Freedom in Christ” poczynił pomocną obserwację.

Biblia opisuje Szatana na trzy sposoby:

  • kusiciel (Mt 4:3),
  • oskarżyciel braci (Ap 12:10),
  • ojciec kłamstwa (J 8:44).

Dr. Anderson wyciąga następujące wnioski: „Gdybym chciał cię skusić, domyśliłbyś się. Gdybym próbował cię oskarżyć, zorientowałbyś się. Ale gdybym miał cię zwieść, nie wiedziałbyś o tym. Siła Szatana leży w kłamstwie. Usuwając kłamstwo, odbierasz mu moc.”

Przeciwstawiając się Szatanowi

Jak możemy przeciwstawić się kłamstwom Szatana? Patrząc na to, co mówi Bóg. Zdarza się, że czujesz się, jak mizerny chrześcijanin, bo dawno nie spędzałeś czasu na modlitwie i czytaniu Pisma Świętego, masz wrażenie, że z jakiegoś powodu zawiodłeś Boga i w twojej głowie zaczynają pojawiać się myśli typu: „Bóg musi być mną bardzo rozczarowany, pewnie nie ma już do mnie sił”. Cóż, sprawdźmy, co mówi o tym Boże Słowo? „Mam właśnie ufność, że Ten, który zapoczątkował w was dobre dzieło, dokończy go do dnia Chrystusa Jezusa” (Flp 1:6), a także: „Teraz jednak dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, nie ma już potępienia” (Rz 8:1).

Możesz także myśleć: „Bóg tak naprawdę mnie nie kocha. Gdyby mnie kochał, nie pozwoliłby, żebym miał te wszystkie problemy”. Może twoje emocje mówią, że tak właśnie jest, jednak co mówi Boże Słowo? Jezus powiedział: „W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował [...]” (1 J 4:10), a także: „Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi: i rzeczywiście nimi jesteśmy” (1 J 3:1).

Albo powiedzmy, że czujesz się zniechęcony z powodu jakiegoś grzechu i Szatan oskarża cię mówiąc, że Bóg nigdy ci nie przebaczy. To kłamstwo. Skąd możesz wiedzieć? Sprawdź, co mówi o tym Pismo Święte: „Jeśli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości” (1J 1:9).

A to jeszcze jeden przykład. Powiedzmy, że ktoś, z kim jesteś w związku, powtarza: „Bóg nie będzie miał nic przeciwko, jeśli zaczniemy uprawiać seks, ponieważ wie, jak bardzo się kochamy”. Jednak, co mówi na ten temat Słowo Boże? „We czci niech będzie małżeństwo pod każdym względem i łoże nieskalane, gdyż rozpustników i cudzołożników osądzi Bóg” (Hbr 13:4); „Albowiem wolą Bożą jest wasze uświęcenie: powstrzymywanie się od rozpusty, aby każdy umiał utrzymywać ciało własne w świętości i we czci, a nie w pożądliwej namiętności, jak to czynią nie znający Boga poganie” (1Tes 4:3-5).

Nasze emocje i kłamstwa Szatana nie powinny dyktować nam co jest prawdą. Boże Słowo jest prawdziwsze niż to, co czujemy, myślimy lub widzimy. Szatan próbuje zakłócać nasze myśli, sprawić, byśmy myśleli, że Bóg nas czegoś pozbawia. Ale to jest Bóg, który stworzył nas i kocha nas tak mocno, że gotów był za nas umrzeć. Rozprawiając się z kłamstwami Szatana musisz znać prawdę.

Musisz poznać prawdę Bożego Słowa, by mogła cię wyzwolić. Napisane jest, że mamy przeciwstawić się diabłu, „mocni w wierze [...]” (1P 5:9). Wiara nie jest uczuciem. To wybór, którego musimy dokonać, biorąc Boga za Słowo. Aby zyskać przewagę w duchowej walce, weźmy myśli, emocje i pokusy, i zapytajmy: „Co Bóg ma do powiedzenia na ten temat?”. W Jana 17 Jezus modli się do Ojca: „[...] byś ich ustrzegł od złego”. Czy wiesz, co powiedział zaraz potem? „Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą.” (J 17:17). Jezus powiedział także: „[...] poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli” (J 8:32).

Odkryłam, że bardzo ważne jest, by wiedzieć, kim jestem w Chrystusie. W Liście do Efezjan, Paweł pisze: „[Niech da] wam światłe oczy serca tak, byście wiedzieli, czym jest [...] przemożny ogrom Jego mocy względem nas wierzących – na podstawie działania Jego potęgi i siły” (Ef 1:18,19) – względem nas, którzy bierzemy Go za Słowo. Bóg żyje w nas i jest źródłem naszej siły.

Kiedy więc mamy negatywne myśli o sobie, Bogu lub innych ludziach, co mamy z nimi zrobić? Ef 6:16 mówi: „W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski Złego”. Możemy zgasić WSZYSTKIE rozżarzone pociski Złego. Myśli, które pojawiają się nie wiadomo skąd, są niczym rozżarzone pociski. Co mamy z nimi robić? Zwróć uwagę, że jest napisane „bierzcie wiarę, jako tarczę”. To nasza odpowiedzialność. Nie możemy pozostawać bierni w duchowej walce: „Bądźcie więc poddani Bogu, przeciwstawiajcie się natomiast diabłu, a ucieknie od was” (Jk 4:7). Musimy aktywnie brać Boga za Słowo. Atak rozżarzonymi pociskami wymierzony jest w twój umysł.

Czy kiedykolwiek pomyślałeś, że po prostu MUSISZ ulec tej pokusie, jak gdyby Szatan przekonywał cię, że jest zbyt silna, by się jej oprzeć? Oto wers wart zapamiętania, by móc w takich momentach go przywołać: „Pokusa nie nawiedziła was większa od tej, która zwykła nawiedzać ludzi. Wierny jest Bóg i nie dozwoli was kusić ponad to, co potraficie znieść, lecz zsyłając pokusę, równocześnie wskaże sposób jej pokonania abyście mogli przetrwać” (1 Kor 10:13).

Poddając myśli w posłuszeństwo Chrystusowi

Szatan nie potrafi czytać nam w myślach, ale potrafi wkładać myśli do naszych umysłów. 2Kor 10:5 mówi: „[...] i wszelką wyniosłość przeciwną poznaniu Boga i wszelki umysł poddajemy w posłuszeństwo Chrystusowi”. Które z myśli mamy poddawać Chrystusowi? Myśli, które przychodzą ci do głowy, a są sprzeczne z tym, co mówi o tobie Bóg. Myśli, które przychodzą ci do głowy, a są sprzeczne z tym, co Bóg mówi o sobie oraz o innych ludziach.

Myśli przemieniają się w czyny, czyny zaś w przyzwyczajenia. Wszystko zaś zaczyna się od myśli. Bóg chce byśmy ufali Jego Słowu bardziej niż naszym emocjom czy temu, jak sprawy wydają się wyglądać. Boże Słowo jest prawdziwsze od czegokolwiek, co zrodzi się w twojej głowie. Prawdziwsze od czegokolwiek, co odczuwasz. Jest prawdziwsze od otaczającej nas rzeczywistości. Biblia mówi, że „trawa usycha, więdnie kwiat, lecz słowo Boga naszego trwa na wieki” (Iz 40:8). Dawid pisze też: „Twoje słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce” (Ps119:105).

Jezus opowiedział taką przypowieść, by zilustrować, jak ważne jest nie tylko słuchanie, ale i działanie zgodne z tym, co On mówi: „Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony” (Mt 7:24,25). Dalej Jezus mówi: „Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna” (J 15:10,11).

Możemy przeciwstawić się każdej sytuacji, myśli czy uczuciu zwracając się do Tego, który jest naszą skałą (Ps 18:46), który kocha nas i prowadzi do całej prawdy (J 16:13). Szatan może próbować cię skusić, zniechęcić, pokonać. Ale to kłamca, a my musimy skonfrontować jego kłamstwa z prawdą Bożego Słowa. Kiedy aktywnie podnosimy tarczę wiary w Boże Słowo, odnosimy zwycięstwo w Chrystusie.

„Błogosławiony Pan - Opoka moja,
On moje ręce zaprawia do walki,
moje palce do wojny.
On mocą dla mnie i warownią moją,
osłoną moją i moim wybawcą,
moją tarczą i Tym, któremu ufam,
Ten, który mi poddaje ludy”
(Ps 144:1,2).

„Chcę błogosławić Pana w każdym czasie,
na ustach moich zawsze Jego chwała.
Uwielbiajcie ze mną Pana,
imię Jego wspólnie wywyższajmy!
Szukałem Pana, a On mnie wysłuchał
i uwolnił od wszelkiej trwogi.
Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan,
szczęśliwy człowiek, który się do Niego ucieka.
Wiele nieszczęść [spada na] sprawiedliwego;
lecz ze wszystkich Pan go wybawia”
(Ps 34:2,4,5,9,20).

„Dobrze jest dziękować Panu
i śpiewać imieniu Twemu, o Najwyższy:
głosić z rana Twoją łaskawość,
a wierność Twoją nocami[...]”
(Ps 92:2,3).

(1) Fragment z nowej książki Ney Bailey, wyd. WaterBrook Press, 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Powielanie niniejszego artykułu i używanie jego fragmentów bez pisemnej zgody autora jest zabronione. Przekazanie artykułu innej osobie jest dozwolone z niniejszą notą o prawach autorskich.