×
SZUKAJ

Studium #2: Czy Bóg może mnie kiedyś opuścić i zostawić?

Rozpocznij studium krótką modlitwą: „Boże, proszę Cię, abyś mówił do mnie przez Twoje Słowo. Przemawiaj wprost do mojego serca, abym zrozumiał, co chcesz mi przekazać. Amen”.


J 1
12Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego - 13którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili.

Pyt.: W którym momencie rozpoczęło się twoje nowe życie?

2Kor 5
17Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne, minęło, a oto stało się nowe.

Pyt.: Zgodnie z wersetem 17, jak zmienia się życie osoby, która przyjmuje Jezusa?

Ef 1
13W Nim także i wy usłyszawszy słowo prawdy, Dobrą Nowinę waszego zbawienia, w Nim również uwierzyliście i zostaliście naznaczeni pieczęcią Ducha Świętego, który był obiecany.

2Kor 1
22On też wycisnął na nas pieczęć i zostawił zadatek Ducha w sercach naszych.

Pyt.: Co otrzymaliśmy od Boga, kiedy przyjęliśmy Chrystusa? (Biblia wyraźnie naucza, że jest tylko jeden Bóg, który występuje w trzech Osobach – Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty).

Hbr 13
5Sam bowiem powiedział: Nie opuszczę cię ani pozostawię.

Pyt.: Co znaczą dla ciebie słowa Boga, który obiecuje, że nigdy cię nie opuści ani nie pozostawi?

J 10 – Jezus powiedział:
27Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną 28i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. 29Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. 30 Ja i Ojciec jedno jesteśmy.

Pyt.: Kto trzyma cię bezpiecznie w swojej ręce?

Pyt.: Co daje nam Jezus zgodnie z Jego słowami w wersecie 28?

J 5 – Jezus mówi:
24Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto słucha słowa mego i wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie na sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia.

1J 5
11A świadectwo jest takie: że Bóg dał nam życie wieczne, a to życie jest w Jego Synu. 12Ten, kto ma Syna, ma życie, a kto nie ma Syna Bożego, nie ma też i życia. 13O tym napisałem do was, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne.

Pyt.: Zgodnie z wersetem 11, jak otrzymujemy życie wieczne?

Pyt.: Kto ma życie wieczne zgodnie z wersetami 12 i 13?

Pyt.: Czy możliwe jest, by uwierzyć w Jezusa, Syna Bożego – przyjąć Go, ale nie mieć życia wiecznego?

Jeśli nie przyjąłeś jeszcze Jezusa, jako Pana i Zbawiciela, artykuł Poznanie Boga wyjaśni, jak możesz to zrobić.

Rz 8
38I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani Moce, 39ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

Wnioski: Na podstawie wszystkich wersetów podsumuj, skąd możesz wiedzieć, że twoja relacja z Jezusem jest trwała.

Możesz teraz wydrukować Studium nr 2. Po opuszczeniu tej strony twoje odpowiedzi nie zostaną zapisane.