×
SZUKAJ

Studium #3: Czego oczekuje od nas Bóg, kiedy zgrzeszymy?

Rozpocznij studium krótką modlitwą: „Boże, proszę Cię, abyś mówił do mnie przez Twoje Słowo. Przemawiaj wprost do mojego serca, abym zrozumiał, co chcesz mi przekazać. Amen”.

Studium nr 3

Grzech i jego konsekwencje

Rz 3
23wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, 24a dostępują usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski, przez odkupienie które jest w Chrystusie Jezusie. 25Jego to ustanowił Bóg narzędziem przebłagania przez wiarę mocą Jego krwi. Chciał przez to okazać, że sprawiedliwość Jego względem grzechów popełnionych dawniej - za dni cierpliwości Bożej - wyrażała się 26w odpuszczaniu ich po to, by ujawnić w obecnym czasie Jego sprawiedliwość, i [aby pokazać], że On sam jest sprawiedliwy i usprawiedliwia każdego, który wierzy w Jezusa.

Pyt.: Zgodnie z wersetem 23, kto grzeszy?

Pyt.: W wersecie 24 czytamy, że Bóg nas usprawiedliwia. Dlaczego?

Pyt.: Przeczytaj werset 25. W jaki sposób ludzie dostępują usprawiedliwienia?

Ef 1
7W Nim mamy odkupienie przez Jego krew - odpuszczenie występków, według bogactwa Jego łaski.

Pyt.: Dlaczego zostaliśmy usprawiedliwieni?

1J 4
10W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego, jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy.

Pyt.: Dlaczego otrzymaliśmy przebaczenie?

Rz 5
1Dostąpiwszy więc usprawiedliwienia przez wiarę, zachowajmy pokój z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, 2dzięki któremu uzyskaliśmy przez wiarę dostęp do tej łaski, w której trwamy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej.

Pyt.: Dlaczego mamy pokój z Bogiem?

Bóg wie, że pomimo tego nadal grzeszymy.

1J 1
8Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy. 9Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, [Bóg] jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości. 10Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, czynimy Go kłamcą i nie ma w nas Jego nauki.

Pyt.: Co Bóg zrobi, kiedy wyznamy Mu nasze grzechy?

Pyt.: Co Bóg myśli, gdy zaprzeczamy naszym grzechom lub próbujemy je marginalizować?

Hbr 4
16Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy otrzymali miłosierdzie i znaleźli łaskę dla [uzyskania] pomocy w stosownej chwili.

Wnioski: Podsumuj, czego oczekuje od nas Bóg, gdy popełniamy grzech?

Możesz teraz wydrukować Studium nr 3. Po opuszczeniu tej strony, twoje odpowiedzi nie zostaną zapisane.