×
SZUKAJ

Studium #4: Co według Bożych planów ma być owocem w naszym życiu?

Rozpocznij studium krótką modlitwą: „Boże, proszę Cię, abyś mówił do mnie przez Twoje Słowo. Przemawiaj wprost do mojego serca, abym zrozumiał, co chcesz mi przekazać. Amen”.


2Kor 5
17Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne, minęło, a oto stało się nowe.

Ga 5
16Oto, czego uczę: postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. 17Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało, i stąd nie ma między nimi zgody, tak że nie czynicie tego, co chcecie.

Pyt.: Zanim zostałeś chrześcijaninem, robiłeś to, na co miałeś ochotę. Jednak teraz, zgodnie z powyższymi wersetami, doświadczasz pewnego konfliktu. Co to za konflikt?

Pyt.: Zgodnie z wersem 16, co mamy robić?

Pyt.: Co będzie wynikiem takiego działania (wers 16)?

Ga 5
19Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała: nierząd, nieczystość, wyuzdanie, 20uprawianie bałwochwalstwa, czary, nienawiść, spór, zawiść, wzburzenie, niewłaściwa pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, 21zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Co do nich zapowiadam wam, jak to już zapowiedziałem: ci, którzy się takich rzeczy dopuszczają, królestwa Bożego nie odziedziczą.

Pyt.: Skoro teraz Chrystus żyje w nas, czy Bóg chce, by nasze życie charakteryzowały takie właśnie przymioty?

Rz 12
2Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe.

Pyt.: Co Bóg pragnie uczynić w twoim życiu?

2Kor 3
17Pan zaś jest Duchem, a gdzie jest Duch Pański - tam wolność. 18My wszyscy z odsłoniętą twarzą wpatrujemy się w jasność Pańską jakby w zwierciadle; za sprawą Ducha Pańskiego, coraz bardziej jaśniejąc, upodabniamy się do Jego obrazu.

Pyt.: Co się stanie, kiedy pozwolimy Duchowi Świętemu przemieniać nas?

Ga 5
22Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, 23łagodność, opanowanie. Przeciw takim [cnotom] nie ma Prawa. 25Mając życie od Ducha, do Ducha się też stosujmy.

Pyt.: Nasze życie nie będzie już charakteryzował grzech. Co więc będzie widoczne w naszym życiu?

Pyt.: Zgodnie z wersem 25, jak to się dzieje, że nasze życie charakteryzują takie cnoty?

Łk 6 – Jezus powiedział:
47Pokażę wam, do kogo podobny jest każdy, kto przychodzi do Mnie, słucha słów moich i wypełnia je. 48Podobny jest do człowieka, który buduje dom: wkopał się głęboko i fundament założył na skale. Gdy przyszła powódź, potok wezbrany uderzył w ten dom, ale nie zdołał go naruszyć, ponieważ był dobrze zbudowany.

Pyt.: O jakich trzech rzeczach mówi nam Jezus?

Pyt.: W jaki sposób mogą one zmienić nasze życie?

J 15 – Jezus powiedział:
4Wytrwajcie we Mnie, a Ja [będę trwał] w was. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie - jeśli nie trwa w winnym krzewie - tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie. 5Ja jestem krzewem winnym, wy - latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić.

Pyt.: Jezus użył przykładu winogron rosnących na gałęziach wyrastających z krzewu winorośli. Dążąc do posłuszeństwa Jezusowi, jaki owoc (cechy jakościowe) wyda On w naszym życiu (werset 5)?

2Kor 3
18My [...] upodabniamy się do Jego obrazu.

J 15
5[...] beze Mnie nic nie możecie uczynić.

2Kor 4
7Przechowujemy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas.

Pyt.: Zgodnie z powyższymi wersami, na kim mamy polegać, aby zobaczyć zmiany w naszym życiu? Czy sami powinniśmy się zmienić?

Wnioski: Podsumuj wszystkie wersety – jaki owoc Bóg chce wytworzyć w naszym życiu? W jaki sposób On to uczyni?

Możesz teraz wydrukować Studium nr 4. Po opuszczeniu tej strony twoje odpowiedzi nie zostaną zachowane.