×
SZUKAJ

Studium #5: O co chodzi w modlitwie?

Rozpocznij studium krótką modlitwą: „Boże, proszę Cię, abyś mówił do mnie przez Twoje Słowo. Przemawiaj wprost do mojego serca, abym zrozumiał, co chcesz mi przekazać. Amen”.

Studium nr 5

O co chodzi w modlitwie?

Na 1
7Dobry jest Pan, On obroną w dniu niedoli; zna tych, którzy Mu ufają.

Pyt.: Jakie cechy charakteru Boga odsłania przed nami ten fragment?

Pyt.: W tym kontekście, jakie kroki Bóg chce, abyś podjął?

1P 5
7Wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zależy na was.

Flp 4
4Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się! 5Niech będzie znana wszystkim ludziom wasza wyrozumiała łagodność: Pan jest blisko! 6O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem!

Pyt.: Co mamy, zgodnie z Bożym zamysłem, robić z naszymi troskami?

1Tes 5
16Zawsze się radujcie, 17nieustannie się módlcie! 18W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.

Pyt.: W jaki sposób te trzy nakazy łączą się ze sobą?

1J 5
14Ufność, którą w Nim pokładamy, polega na przekonaniu, że wysłuchuje On wszystkich naszych próśb zgodnych z Jego wolą. 15A jeśli wiemy, że wysłuchuje wszystkich naszych próśb, pewni jesteśmy również posiadania tego, o cośmy Go prosili.

Pyt.: Których modlitw wysłuchuje Bóg?

Rz 8
26Podobnie także Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. 27Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha, [wie], że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą.

Pyt.: W jaki sposób Duch Święty wspiera nas w naszych modlitwach?

Hbr 4
14Mając więc arcykapłana wielkiego, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trwajmy mocno w wyznawaniu wiary. 16Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy otrzymali miłosierdzie i znaleźli łaskę dla [uzyskania] pomocy w stosownej chwili.

1Tm 2
5Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus

J 14 – Jezus mówi:
13A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. 14O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię.

Pyt.: W jaki sposób Bóg jest wywyższony, kiedy otrzymujesz odpowiedź na swoje modlitwy?

Ps 66
18Gdybym w mym sercu zamierzał nieprawość, Pan by mnie nie wysłuchał.

Ps 145
18Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają, wszystkich wzywających Go szczerze.

Pyt.: Co wersy te mówią o szczerości i uczciwości, których pragnie Bóg w naszych rozmowach z Nim?

Ps 62
6Spocznij jedynie w Bogu, duszo moja, bo od Niego pochodzi moja nadzieja. 7On jedynie skałą i zbawieniem moim, On jest twierdzą moją, więc się nie zachwieję. 8W Bogu jest zbawienie moje i moja chwała, skała mojej mocy, w Bogu moja ucieczka. 9W każdym czasie Jemu ufaj, narodzie! Przed Nim serca wasze wylejcie: Bóg jest dla nas ucieczką!

Pyt.: Co te wersety mówią nam o Bogu? Co chce, abyśmy o Nim wiedzieli? Jak i kiedy mamy Mu ufać w modlitwie?

Możesz wydrukować Studium nr 5. Po opuszczeniu tej strony, twoje odpowiedzi nie zostaną zachowane.

Gratulacje! Wystartowałeś z Bogiem! Żyj nadal ufając Jezusowi. On jest gwarancją spełnionego życia. Zachęcamy cię do przeczytania pozostałych artykułów na tej stronie.