×
SZUKAJ

Czy możecie wyjaśnić Trójcę Świętą?

Pytanie: „Proszę o wyjaśnienie doktryny Trójcy Świętej”

Nasza odpowiedź: Ja i ty żyjemy w trójwymiarowym świecie. Każdy obiekt ma konkretną wysokość, szerokość, głębokość. Jedna osoba może wyglądać, jak ktoś inny, zachowywać się jak ktoś inny, a nawet jej głos może brzmieć, jak głos innej osoby. Jednak nie możemy być jednocześnie sobą i inną osobą. Każdy z nas stanowi odrębną jednostkę.

Bóg jednak nie jest ograniczony zasadami trójwymiarowego wszechświata. Bóg jest istotą niematerialną. I jest nieskończenie bardziej skomplikowany niż każdy z nas.

Jezus, Syn Boży, może być odrębny od Boga Ojca. Odrębny, a jednocześnie dokładnie ten sam.

Biblia wyraźnie mówi o: Bogu Ojcu, Synu Bożym i Duchu Świętym. Podkreśla jednocześnie, że jest tylko JEDEN Bóg.

Gdybyśmy chcieli to zilustrować matematycznie, to Trójcę Świętą reprezentowało by działanie: 1x1x1=1 (zamiast 1+1+1=3). Bóg jest Bogiem w Trójcy Jedynym.

Termin „Trójca” oznacza, że są trzy osoby. Kiedy mówimy, że Bóg jest Bogiem w Trójcy Jedynym uznajemy objawioną w Piśmie Świętym prawdę, że jest Jeden Bóg, ale występuje w trzech Osobach, z których każda jest równoprawną Osobą Boską. Niektórzy próbują ilustrować Trójcę Świętą za pomocy związku H2O, który występuje w postaci wody, lodu i pary wodnej (przyjmuje różne formy, ale to ten sam związek H2O). Inna ilustracja to jajko złożone ze skorupki, białka i żółtka, jednak ten przykład nie jest najlepszy, ponieważ sugeruje, że Bóg dzieli się na „części”, a to nieprawda.

Syn Boży (Jezus) jest w pełni Bogiem. Bóg Ojciec jest w pełni Bogiem. Duch Święty jest w pełni Bogiem. Jednocześnie, jest tylko jeden Bóg. W naszym świecie, i z naszym ograniczonym ludzkim rozumieniem, trudno jest zrozumieć istnienie Trójcy Świętej. Ale od samego początku Bóg objawia się tak w Piśmie Świętym. Zwróć uwagę na liczbę mnogą zaimków „nasz” i „nam” w Księdze Rodzaju 1:26: „A wreszcie rzekł Bóg: «Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi!»”.

Poniżej jedynie kilka z wielu przykładów z Pisma Świętego, które pokazują, że jest tylko jeden Bóg, który występuje w Trójcy:

 • „Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem - Panem jedynym” (Pwt 6:4).
 • „Ja jestem Pan, i nie ma innego. Poza Mną nie ma Boga” (Iz 45:5).
 • „Zatem jeśli chodzi o spożywanie pokarmów, które już były bożkom złożone na ofiarę, wiemy dobrze, że nie ma na świecie ani żadnych bożków, ani żadnego boga, prócz Boga jedynego” (1 Kor 8:4).
 • „A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast6 wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego. A głos z nieba mówił: «Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie»” (Mt 3:16,17).
 • „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody4, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” (Mt 28:19).
 • „Ja i Ojciec jedno jesteśmy” (J 10:30)
 • „Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca[...]” (J 14:9).
 • „A kto Mnie widzi, widzi Tego, który Mnie posłał” (J 12:45).
 • „Wy jednak nie żyjecie według ciała, lecz według Ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Jeżeli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy” (Rz 8:9).
 • „Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: «Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło” (Mt 1:20).
 • „Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym” (Łk 1:35).
 • „Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze - Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie […] W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: «Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy u niego przebywać” (J 14:16-17; 23).